City Hub – Privacy Statement

City Hub – Privacy Statement

City Hub, gevestigd aan de Atoomweg 1 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. City Hub kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website
 • Gegevens die u aan City Hub verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst

Doeleinden en grondslagen voor verwerking

City Hub verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor marketing doeleinden, het behandelen van uw sollicitatie en voor het genereren van statistieken betreffende onze website.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van uw overeenkomst met City Hub
 • Uw toestemming
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn persoonsgegevens

City Hub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: maximaal 20 jaar
 • Cookies: maximaal 2 jaar
 • Aanvraag via website: maximaal 1 jaar
 • Sollicitaties: maximaal 4 weken, tenzij u toestemming verleent om uw sollicitatie langer in ons bestand te houden

Delen van persoonsgegevens met anderen

City Hub kan uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens in bovengenoemde gevallen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Beveiliging

City Hub neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@cityhub.nl.

Cookies

City Hub maakt op haar website gebruik van technische, functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen in cookies:

 • Niet-persoonlijke functionele data (gebruikt door content management systeem)
 • Google Analytics data (ge-anonimiseerde data voor statistische doeleinden)
 • Facebook data (gebruikt voor delen via social media en marketing doeleinden)

Uw rechten

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hiernaast willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@cityhub.nl of:

City Hub
t.a.v. Afd. compliance
Atoomweg 1
3542 AA Utrecht